Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf Denderleeuw besturen? Wat kan er beter? Wat moet er veranderen? Inspraak is voor N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen.

Via ons Huis aan Huis blad “Ja Maar!” komen we zo om de drie maanden bij u in de bus vallen. De thema’s die we aansnijden zijn zaken die ons allen aanbelangen. Doch willen we ook eens toetsen in hoever dit overeenkomt met de individuele noden van onze inwoners. In deze Ja Maar vind je een korte enquête.  Ik nodig alle inwoners uit om deze enquête in te vullen en ons terug te bezorgen.

Wie naar ons eetfestijn komt op 7 oktober en ons op dat ogenblik een ingevulde enquête overhandigt, krijgt een gratis aperitief aangeboden.

Maar u mag ze uiteraard ook bezorgen aan één van onze bestuursleden of mandatarissen. Hun gegevens vind je eveneens op de webstek van N-VA Denderleeuw.

 

N-VA Denderleeuw hoopt op een talrijke deelname en dankt u alvast voor uw mening!

 

Johan Duyck

Voorzitter N-VA Denderleeuw

1. Verkeer en mobiliteit
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is overal voldoende parkeergelegenheid.
Mogelijkheid tot kort parkeren is wenselijk.
Het aanbod openbaar vervoer is voldoende.
Er zijn voldoende veilige fietspaden.
De dienstverlening van De Lijn volstaat.
De toegelaten snelheid in onze gemeente bedraagt maximaal 50 km/u.
2. Integrale veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Het gebruik van intelligente camera’s door de overheid schaadt de privacy.
De politie moet zichtbaar ingezet worden, ook buiten de kantooruren.
Gasboetes dragen bij tot een betere samenleving.
Druggebruikers in onze regio moeten professioneel geholpen worden om zo de overlast die ze veroorzaken aan te pakken.
Hangjongeren versterken het onveiligheidsgevoel.
3. Milieu en omgeving
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
In de periode 2018-2024 mogen er geen sociale woningen/appartementen bijgebouwd worden.
De Vlamovenput mag onder strikte voorwaarden opgevuld worden en wordt daarna opnieuw gebruikt voor landbouw.
De resterende open ruimtes in onze gemeente moeten behouden blijven.
Openbaar groen (begraafplaatsen, speelpleinen, parken en perken, voetpaden) wordt goed onderhouden.
4. Jeugd en cultuur
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Het geld dat besteed wordt aan cultuur komt ten goede aan alle inwoners.
De jeugd in Welle heeft dringend nood aan infrastructuur.
De jeugdbewegingen helpen bij de integratie van allochtone jongeren.
5. Vlaams karakter
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Het Nederlands is de enige officiële taal in onze gemeente.
De gemeentelijke overheid spreekt enkel Nederlands.
De inwoners moeten via een referendum inspraak krijgen in een mogelijke fusie met een omliggende gemeente.
Het Vlaams karakter van onze gemeente moet meer geaccentueerd worden.
6. Integratie en sociaal beleid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Actief beleid om anderstaligen Nederlands te leren is nodig.
Nieuwkomers moeten zelf inspanningen leveren om zich te integreren.
Een jaarlijks ontmoetingsmoment met alle verenigingen en inwoners is nuttig.
Gettovorming moet ontmoedigd worden.
Sociaal profitariaat is een basisrecht voor iedereen.